بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

Educational And Cultural Articles And Researches-Mahmoud Hosseini Weblog

چند مقاله در باره برنامه ریزی درسی


نظریه‌های برنامه درسی
نظریه‌های برنامه درسی
به دلیل آن که متخصصان برنامه درسی در مورد حوزه های مرتبط با برنامه های درسی اتفاق نظر چندانی ندارند و نیز به دلیل آن که نمی توان قلمرو این حوزه را از زمینه های دیگر همانند برنامه ریزی آموزشی و ... جدا کرد، قلمرو مطالعات برنامه درسی بسیار متغیر و متفاوت است.
برنامه درسی مذاکره ای
برنامه درسی مذاکره ای
براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای ، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدرسه، به امور اجرائی محدود نمی شود ، بلکه به آنان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و قانون گذاری نیز شرکت کنند .
لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان  لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان
لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان
یکی از دغدغه های مفهومی و ذهنی بین المللی جدید در عرصه آموزش و پرورش طی چند سال اخیر مساله آموزش ارزش های شهروندی است.
کتابهایی که فقط حفظ می شوند
کتابهایی که فقط حفظ می شوند
ضرورت تغییر در متون درسی آموزش و پرورش...
آسیب‌شناسی تمرکزگرایی در برنامه درسی
آسیب‌شناسی تمرکزگرایی در برنامه درسی
انتقال به عنوان حساس‌ترین و دشوارترین مرحلۀ آموزش به شیوه‌های گوناگونی انجام شده است. چگونگی ارائۀ آموزش در قالب «برنامه»، مهم‌ترین پرسش در این زمینه می‌باشد.
تکلیف شب، خوب یا بد؟
تکلیف شب، خوب یا بد؟
منظور از تکلیف شب(HomeWork) عبارت است از انجام مطالب نوشتنی، حل کردنی و حفظ مطالبی که به صورت تمرین در کتابهای درسی مشخص شده است و معلمان روزانه برای دانش‌آموزان مشخص می‌کنند تا در خانه آنها را انجام دهند.
روشهای علاقمند نمودن کودکان به مطالعه و خواندن
روشهای علاقمند نمودن کودکان به مطالعه و خواندن
مطالعه را به صورت یک تفریح درآورید. چیزی که از آن لذت برده شود همیشه مورد علاقه است. داستان کتابها را به صورت نمایش درآورید، صدایتان را عوض کنید و بچه ها را سر شوق بیاورید...
رمز نوشتن در کلاس اول
رمز نوشتن در کلاس اول
در حقیقت کودک با تمرین و پرورش این مهارت ها، چه در خانه و چه در مدرسه سعی می کند نیازهای خود را متناسب با اهداف و مقاصد آینده زندگی خویش برآورده کند. در زبان سمعی (گفتن و شنیدن) کودک این نشانه ها را به صورت صداها و آواهای گوناگون به کار می برد که اگر آنها را بارها نشنود و تکرار نکند، یادگیری حروف برایش دشوار خواهد بود.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۰ دی۱۳۸۹ساعت   توسط محمود حسینی  | 


نظریه‌های برنامه درسی
نظریه‌های برنامه درسی
به دلیل آن که متخصصان برنامه درسی در مورد حوزه های مرتبط با برنامه های درسی اتفاق نظر چندانی ندارند و نیز به دلیل آن که نمی توان قلمرو این حوزه را از زمینه های دیگر همانند برنامه ریزی آموزشی و ... جدا کرد، قلمرو مطالعات برنامه درسی بسیار متغیر و متفاوت است.
برنامه درسی مذاکره ای
برنامه درسی مذاکره ای
براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای ، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدرسه، به امور اجرائی محدود نمی شود ، بلکه به آنان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و قانون گذاری نیز شرکت کنند .
لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان  لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان
لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان
یکی از دغدغه های مفهومی و ذهنی بین المللی جدید در عرصه آموزش و پرورش طی چند سال اخیر مساله آموزش ارزش های شهروندی است.
کتابهایی که فقط حفظ می شوند
کتابهایی که فقط حفظ می شوند
ضرورت تغییر در متون درسی آموزش و پرورش...
آسیب‌شناسی تمرکزگرایی در برنامه درسی
آسیب‌شناسی تمرکزگرایی در برنامه درسی
انتقال به عنوان حساس‌ترین و دشوارترین مرحلۀ آموزش به شیوه‌های گوناگونی انجام شده است. چگونگی ارائۀ آموزش در قالب «برنامه»، مهم‌ترین پرسش در این زمینه می‌باشد.
تکلیف شب، خوب یا بد؟
تکلیف شب، خوب یا بد؟
منظور از تکلیف شب(HomeWork) عبارت است از انجام مطالب نوشتنی، حل کردنی و حفظ مطالبی که به صورت تمرین در کتابهای درسی مشخص شده است و معلمان روزانه برای دانش‌آموزان مشخص می‌کنند تا در خانه آنها را انجام دهند.
روشهای علاقمند نمودن کودکان به مطالعه و خواندن
روشهای علاقمند نمودن کودکان به مطالعه و خواندن
مطالعه را به صورت یک تفریح درآورید. چیزی که از آن لذت برده شود همیشه مورد علاقه است. داستان کتابها را به صورت نمایش درآورید، صدایتان را عوض کنید و بچه ها را سر شوق بیاورید...
رمز نوشتن در کلاس اول
رمز نوشتن در کلاس اول
در حقیقت کودک با تمرین و پرورش این مهارت ها، چه در خانه و چه در مدرسه سعی می کند نیازهای خود را متناسب با اهداف و مقاصد آینده زندگی خویش برآورده کند. در زبان سمعی (گفتن و شنیدن) کودک این نشانه ها را به صورت صداها و آواهای گوناگون به کار می برد که اگر آنها را بارها نشنود و تکرار نکند، یادگیری حروف برایش دشوار خواهد بود.